ΣΠΙΤΙ ΣΕ 12 ΜΕΡΕΣ ;

Μια ακόμα κατοικία ολοκλήρωσε η Easy Green στην Πεσσάδα Κεφαλονιάς. Η ολοκλήρωση της έγινε σε χρόνο ρεκόρ 12 ημερών. Ο χρόνος αυτός αποδεικνύει, τον σωστό σχεδιασμό,  την οργάνωση ,  την εξειδίκευση του προσωπικού και τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της προκατασκευής στο εργοστάσιο της Easy Green.   Η κατοικία είναι 48μ² και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα Prime της Easy Green.

4/4/2016 : 9:00
4/4/2016 : 9:00

 

4/4/16 9:00
4/4/16 9:00
5/4/16 10:00
5/4/16 10:00
6/4/16 10:30
6/4/16 10:30
7/4/16 11:25
7/4/16 11:25
10/4/16 10:30
10/4/16 10:30
13/4/16 12:00
13/4/16 12:00
14/4/16 13:26
14/4/16 13:26
1
16/4/16 11:35
16/4/16 11:40
16/4/16 11:40
16/4/16 11:42
16/4/16 11:42
16/4/16 11:52
16/4/16 11:52

PREFABRICATED RESIDENCE CONSTRUCTION AT KALIVIA THORIKOU

Easy Green complete the first phase of  a a new residence of 75 m2in few hours, at the area of ​​Kalyvia Thorikou Attica.

The house is an Energy construction system and classified as energy class A, with primary energy consumption 40, 6 kWh / m2.

2016-01-07 08:50
2016-01-07 08:50
2016-01-07 12:31
2016-01-07 12:31
2016-01-07 14:32
2016-01-07 14:32
2016-01-07 17:34
2016-01-07 17:34

PREFABRICATED HOUSE IN ARTEMIDA, ATTICA

Easy Green has started the construction of a new prefabricated house before a few days, in Artemida, Attica.

The house consists of two main floors, attic and basement. Construction has already began a month before at the Easy Green factory and is now at the stage of erection.

Ανέγερση κατοικίας Αρτέμιδα Αττικής
Construction of residential Artemida,Attica
Ανέγερση κατοικίας Αρτέμιδα Αττικής
Construction of residential Artemida,Attica
Ανέγερση κατοικίας Αρτέμιδα Αττικής
Construction of residential Artemida,Attica

WHAT A INHABITANT OF AN EASY GREEN’S PASSIVE HOUSE SAID

There is no more convincing response to the operation of passive houses from that  which given by the users themselves.The letter below came via email from Lefteris an inhabitant of our new passive house in Porto Rafti. The prefabricated passive house is 150 m2; the heating is mainly from solar panels which heat water at buffer tank for domestic use (DHW) and to preheat the air circulating in the house with a simple air-water exchanger. Also the passive house has a fireplace as backup 9kw. The radiator that referred by Lefteris is a small electric convertor 2kW that places in the living room to not open the electric resistance of the ventilation system which is 3 kW.

Read and enjoy it.

"Regarding the functioning of the house, it is really impressive ! I do not have a thermometer yet but in order to understand i tell you that, we walk around always with shirts and light clothings , we take a bath and we continue to walk around wet without the slightest feeling of cold.

Generally if we have 2-3 hours sun the house works alone. We turn on only at 11pm, the radiator low at 700w, but our little son Bampinos awoke sweaty 2 mornings. Yesterday with the snow at the morning, we had practically only the radiator and we put a light sweatshirt. After I lit the fireplace (turn off the radiator!) and in 20 minutes we came back to summer again all day. The heat remained until the next morning (I turn off the fireplace at 11 o’clock), and today we were with shirts again. (I put again the radiator very low at 6 am).

Besides that the thermal comfort and the warm water is permanent, although we had cloudy days. There was  only  one case to turn on the water heater and that is to have our bath at the same time, or to fill the whole bathtub with very hot water. Yesterday though outside it was 2 0C and cloudy the water when I was looked was up to  45 oC .

As for the ventilation, I have said before, it's fantastic that you do not need to go out for a cigarette, and  we have continuously fresh air . It is very big advantage for a house, 2 times for a smoker and especially for parents.

Finally the layout is excellent. Beyond that helps us to heat the house quickly, the house is so comfortable either there are two people inside or 10. We made and polygon and storage facilities seem to be enough, the ladder has fit everything!

I hope to have given you a full image for those  early days of operation. "