ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ 10 ΔΩΜΑΤΙΩΝ
FLOOR PLAN OF TWO STOREYS WITH 10 ROOMS 293,32 Μ²
ΔΙΩΡΟΦΟ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΩΜΑ Ή ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ
TWO STOREYS WITH FLAT ROOF OR PITCHED ROOF
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 5 ΔΩΜΑΤΙΩΝ 146,66 Μ²
GROUND FLOOR PLAN WITH 5 ROOMS 146,66 Μ²
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΩΜΑ Ή ΜΕ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ
ONE STOREY WITH FLAT ROOF OR PITCHED ROOF

ASK FOR AN OFFER